Visie op de plaats van de leerlingondersteuning binnen het onderwijs

 

 

1

Passende onderwijsleersituatie

In de Gomarus-visie  staat verwoord dat er aandacht is voor lln ‘die wat meer ondersteuning nodig hebben’. Vanuit de leerlingondersteuning is deze ambitie  geconcretiseerd:

  • De ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats binnen de klassensituatie.
  • We streven naar thuisnabij-onderwijs.
  • De ll-zorg is er zowel voor de lln als ook voor hun docenten.
  • Er zijn diverse begeleidingsmogelijkheden binnen de ll-zorg.

Aan de mogelijkheden van het primaire proces zitten echter grenzen. Wanneer de situatie van een ll –ondanks inspanningen van ll-zorg- de draagkracht van het primaire proces te boven gaat, dan spant de Gomarus zich in om een passende plaats te zoeken voor de ll, intern dan wel extern.

2

Handelingsgerichte benadering

 

We werken op de Gomarus vanuit de ondersteuningsbehoefte van de leerling: Wat heeft deze ll nodig om  zijn onderwijsdoel te bereiken? Hierbij worden naast de ll ook zoveel mogelijk de ouders, collega’s en –indien nodig- externe deskundigen betrokken. Dit vraagt van docenten een professionele houding. Het werken vanuit gezamenlijke doelen, afspraken en acties hoort hierbij. De ll-zorg heeft een ondersteunende functie richting het primaire proces vanwege haar ervaring met een handelingsgerichte benadering.

3

Preventief en curatief

 

We werken op de Gomarus aan het verminderen van de  ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Het primaire proces heeft oog voor vragen achter gedrag en cijfers en staat open voor coaching in het omgaan met specifiek gedrag van leerlingen. Het gevolg hiervan is het vergroten van de handelingsbekwaamheid van het primaire proces. De ll-zorg deelt haar kennis over gedragsverandering en denkt mee in de oplossingen voor het aanleren en veranderen van gedrag.

4

Dienstbare deskundigheid

 

Ll-zorg wil vanuit deskundigheid dienstbaar zijn t.a.v. de leerling en het primaire proces. Naast het primaire proces worden ook het onderwijsondersteunend personeel, de ouders en externe deskundigen bij de ondersteuning van lln betrokken. Het Bijbelse begrip ‘dienstbaarheid’ houdt ook in dat we kansen benutten om te spreken en te handelen vanuit het perspectief en de hoop op een genadig God.