Leerlingenzorg

Leerlingenzorg op de Gomarus is onderverdeeld in basisondersteuning en extra ondersteuning.

Van de basisondersteuning wordt gebruik gemaakt via de mentor. Hij blijft de spil. Onder het kopje mentoraat is meer over zijn rol te vinden. Zie ook de routes bij de diverse ondersteuningsvormen zelf. Extra ondersteuning wordt altijd toegekend via het zorgloket

Ik zit op de Gomarus

Wanneer de mentor vragen heeft over of hulp nodig heeft bij de begeleiding van een leerling vraagt hij hulp aan het IZO/ZAT. Het IZO/ZAT denkt mee met de mentor over de zorgvraag die de mentor heeft rond een leerling. Meer info over het IZO/ZAT is hier te vinden. 

Nieuwe aanmeldingen

Wanneer een ouder inschat dat extra ondersteuning op de Gomarus nodig is adviseren wij de ouders dringend om tijdig ( vanaf september in het cursusjaar van aanmelding) contact op te nemen met de zorgcoördinator dhr. H.P. Bezemer of via zorgvraag@gomarus.nl beknopt de zorgvraag van zijn/haar kind weer te geven. De zorgcoördinator zal in overleg met de ouders inschatten of een aanmelding bij het zorgloket nodig is.

 

 

Ondersteuningsprofiel

 
 

Basisondersteuning:

 

Extra ondersteuning:

Agressie reductie training Satellietklas
Decanaat Auditieve ondersteuning
Dyslexiebegeleiding T-klas
Faalangstreductietraining Ondersteuning bij lichamelijk beperking
Gedragsdeskundige (licht) Gedragsdeskundige (medium/zwaar arrangement)
Huiswerkservice Visuele ondersteuning
Jeugdarts Externe uitbreiding leerlingenzorg
Leerwerktraject   
Leerweg Ondersteunend Onderwijs  
Meerbegaafdheid (Shakespeare)  
Mentoraat  
Motorisch Remedial Teaching  
School maatschappelijk werk  
Sociale vaardigheden training  
IZO en Zorg Adviesteam  
Zorgcoordinator