Veiligheid

Algemeen

Veiligheid in het onderwijs is een onderwerp waarbij iedereen in en rond de school betrokken is. Alleen in een veilige en prettige omgeving kunnen personeel en leerlingen effectief en plezierig met elkaar samenwerken. De school heeft veel maatregelen getroffen om de veiligheid te waarborgen. Landelijk gezien hebben scholen in deze tijd echter niet alleen te maken met groot geweld, maar vooral ook met ‘klein’ geweld. Ernstige vormen als mishandeling, bedreiging en seksueel geweld worden regelmatig gesignaleerd, maar ook voortdurend uitschelden en pesten zijn uitingen van geweld.

De school is verantwoordelijk voor de veiligheid op haar terrein. Veel onveilige situaties ontstaan op weg naar school of huis. Om deze onveilige situaties zo veel mogelijk te voorkomen houden we jaarlijks op de Gomarus een ‘verkeersweek’. In deze week wordt uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor veiligheid op de fiets. Er is theorie, er wordt geoefend, externe sprekers vertellen hun verhaal.

Daarnaast hebben we regelmatig overleg met gemeenten over het oplossen van onveilige situaties op de route van en naar school.

We wijzen hierbij op de samenwerking met onder andere de politie, die regelmatig acties houdt. Op school zijn deskundigen opgeleid om in geval van nood te coördineren en hulp te verlenen. Daarnaast zijn er bedrijfshulpverleners (bhv’ers) die optreden in geval van calamiteiten. Voor kleinere persoonlijke ongevallen zijn ook EHBO’ersop school aanwezig.

Voor zowel bhv als EHBO is de contactpersoon voor het hoofdgebouw dhr. B.H. Dekker en voor de dependance dhr. A.C. van der Steenhoven. Docenten en leerlingen worden gevraagd de regels te respecteren en te hanteren. De regels op de Gomarus zijn te lezen in het hoofdstuk ‘Gouden regels en afspraken’. Ook in het kader van preventie van intimidatie vragen wij aandacht voorde beschermende functie van de kleding. Leerlingen zijn zich vaak niet bewust van het uitdagende en/of aanstootgevende karakter dat kleding kan hebben.

Melden van geweld

Als school hebben we een meldingsplicht voor het melden van geweld. Als u melding doet van uitingsvormen van geweld, kunt u zich wenden tot de directie of één van de vertrouwenspersonen. In geval van seksuele intimidatie is er een protocol. Hoe u dan moet handelen, staat in hoofdstuk 8, onder het kopje ‘Vertrouwenspersonen’.

Pesten en plagen

In de eerste klassen besteedt de mentor in de lessen aandacht aan het onderwerp pesten en plagen en stelt de klas een pestprotocol op waaraan iedereen zich dient te houden. Ook in de volgende jaren blijft het protocol van kracht. Indien nodig wordt het in goed overleg tussen mentoren en leerlingen bijgesteld. : In het voorjaar van 2013 is het pestprotocol vernieuwd. Er is nog meer aandacht gekomen voor preventie en tijdige signalering. Leerlingen die gepest worden kunnen dit ook melden via stoppesten@gomarus.nl

Convenant

De school heeft met de gemeente Gorinchem en de politie een convenant gesloten, waarin onder meer het volgende is afgesproken: de school heeft als huisbaas bevoegdheden die bijdragen aan de handhaving van orde en wet- en regelgeving. De bevoegdheden kunnen slechts dan worden uitgeoefend, als aan de hieronder vermelde voorwaarden is voldaan. De grenzen worden aangegeven door de privacywetgeving.

Toezicht: in deze categorie passen de maatregelen die zonder bezwaar kunnen worden uitgevoerd, mits op een duidelijke en voor iedereen zichtbare wijze hiervan melding is gemaakt. Voorbeeld: videobewaking. Geoorloofd inzien: het betreft de bevoegdheid van een huisbaas inzage te verlangen in andermans zaken. De school beschikt over deze bevoegdheid, zij het onder bepaalde condities. Voorbeeld: de bevoegdheid van school om kluisjes te openen en jassen aan de kapstok, school- en fietstassen in te zien. Het schoolreglement vermeldt deze bevoegdheid, de condities waaronder dat gebeurt en wie het kluisje mag openen en de jas of tas mag inzien.

Fouilleren: de school is niet bevoegd te fouilleren. Fouilleren is een vorm van opsporing, waartoe alleen de politie bevoegd is.

 

Aangetroffen verboden voorwerpen

De school draagt ingenomen voorwerpen als wapens, drugs en vuurwerk altijd over aan de politie. De politie stelt een strafbaarheidsonderzoek in en legt de zaak voor aan justitie. De school kan besluiten om aangetroffen alcohol of voorwerpen aan de ouder(s)/verzorger(s) van de betrokken leerling af te geven. Hierbij moet worden gelet op de omstandigheden waaronder deze voorwerpen worden aangetroffen en of zij geschikt zijn voor het bedreigen, dan wel het toebrengen van letsel en als wapen kunnen worden aangeduid.

 

Verzekeringen en aansprakelijkheid

De school probeert door het stellen van gedragsregels en het houden van toezicht beschadiging of vermissing van eigendommen zoveel mogelijk te voorkomen. Niettemin heeft de school een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een beperkte uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt, bijvoorbeeld door eigen risico. Materiële schade, zoals een kapotte bril of fiets, valt niet onder de dekking en is dus altijd voor rekening van de ouder(s)/verzorger(s). De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school als zij die voor de school actief zijn (Verenigingsbestuur, Raad van Toezicht, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. De school of het College van Bestuur is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Dit is alleen het geval als er sprake is van een verwijtbare fout, waarbij één of meerdere vertegenwoordigers van de school tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enig onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is de schade van een bril tijdens de gymles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed. De school is ook niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit door leerlingen aan elkaar toegebracht letsel, of voor vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen van leerlingen of ouders/verzorgers. Dit wordt ook in het reglement voor de leerlingen vermeld.

Calamiteiten
Hier volgen korte instructies voor wat te doen bij:
Onwelwording/ongeval
Bel 333 en vertel wat er aan de hand is.
Brand
Bel 333 en druk een handbrandmelder in. Ontruim lokaal en waarschuw de directe omgeving. Sluit deuren en ramen (niet op slot).
Ontruiming
De ontruiming wordt alleen in gang gezet bij waarschuwing door:
  • een bhv’er;
  • een melding via intercom;
  • het ontruimingsalarm (slow-whoop). De ontruiming verloopt volgens de aangegeven route naar het verzamelpunt. In elke gang hangt een plattegrond waarop de vluchtroutes zijn aangegeven. Het sein ‘veilig’ voor de inruiming wordt gegeven door het gebruik van de schoolbel (5x kort).