Passend Onderwijs

Ongetwijfeld weet u dat de wet op het Passend Onderwijs per 1 augustus is ingevoerd. We willen u door middel van onderstaande vragen en antwoorden een stukje duidelijkheid geven over de gevolgen daarvan. In een later stadium zullen we dat ook nog meer school specifiek doen.

Wat is de bedoeling van Passend Onderwijs?

De overheid wil dat elke leerling zo thuis nabij mogelijk het onderwijs ontvangt dat voor hem/haar passend is. Voor een groot deel van de leerlingen levert dat geen problemen op, hoewel thuis nabij voor reformatorisch onderwijs soms wel ruim geïnterpreteerd moet worden. Ook in ons strategisch beleid hebben we dit streven als uitgangspunt genomen, omdat we denken dat we daarin een verantwoordelijkheid hebben voor alle leerlingen in onze achterban. Juist kwetsbare leerlingen hebben een omgeving nodig die hen begrijpt.

Moeten wij dan alle zorgleerlingen van de regio opvangen?

Nee, dat hoeft niet. We kunnen onze toelatingsvoorwaarden als reformatorische school gewoon hanteren. Voor leerlingen uit onze achterban hebben we wel een zorgplicht. Dat betekent concreet dat we voor elke leerling die aangemeld wordt het goede onderwijs moeten bieden of deze leerling met de ouders/verzorgers moeten helpen een passende plaats te vinden buiten onze school. Ouders/verzorgers hebben het recht hun kind aan te melden op onze school.

Er worden dus leerlingen aangemeld die de school voorheen niet zag?

Dat klopt. We merken nu al binnen de leerlingenzorg dat ouders/verzorgers kinderen aanmelden die voorheen onze school voorbijgingen. Vaak in de hoop dat hun kind op onze school een plaatsje kan krijgen. Soms met de vraag waar ze naartoe moeten, omdat het binnen de Gomarus wellicht niet gaat lukken. Voor de ouders/verzorgers en hun kind is deze procedure wel een duidelijke verbetering.

Welke leerlingen laten wij (straks) toe?

Dat weten we nog niet precies. Onze ambitie is onderwijs bieden voor zoveel mogelijk leerlingen binnen onze achterban, rekening houdend met de mogelijkheden die we hebben. De leerlingenproblematiek neemt maatschappelijk gezien toe en gaat onze achterban niet voorbij. Het is belangrijk in kaart te brengen wat wij kunnen bieden. Daarom is binnen de school een schoolondersteuningsprofiel opgesteld waarin we aangeven wat wij aan zorg kunnen bieden en wat we niet kunnen bieden. Dit ondersteuningsprofiel wordt aangeboden aan ons landelijke Samenwerkingsverband voor reformatorisch voortgezet passend onderwijs. De optelsom van de diverse schoolondersteuningsprofielen vormt het schoolondersteuningsplan van het gehele Samenwerkingsverband.

Hebben ouders een rol bij de vormgeving van passend onderwijs?

Dat is formeel geregeld via de MR van elke school. Het is van belang dat de medezeggenschapsraad van een school betrokken is  bij het ondersteuningsprofiel van de school. Het landelijke ondersteuningsplan is besproken met een ondersteuningsplanraad. Deze raad is gekozen door de lokale medezeggenschapsraden van de reformatorische VO-scholen. Deze raad bestaat uit acht leden: vier docenten, twee ouders en twee leerlingen. Minstens zo belangrijk is dat elke school de eigen achterban betrekt bij de vormgeving van Passend Onderwijs door informatieverstrekking en een open houding voor vragen en opmerkingen in de schoolomgeving.