Zorgloket

Wat houdt het in?

Het Zorgloket is er om voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een passend zorgarrangement samen te stellen. Zo kunnen leerlingen een coach of een zorgspecialist toegewezen krijgen, die hen begeleidt, indien nodig gedurende langere tijd, met behulp van het LWOO, de trajectklas (t-klas) de satellietklas (s-klas), de mavo/kader-klas (mk-klas) en andere begeleiding op maat. Onze school maakt deel uit van het landelijk Reformatorisch Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs. Zie voor meer informatie: www.refsvo.nl

Hoe werkt het ?

Het zorgloket van de Gomarus wordt gevormd door een flexibel expertiseteam, afhankelijk van de ondersteuning die gevraagd wordt:

  • Door informatie over of aanmelding van een nieuwe leerling met een meer dan reguliere zorgvraag. Via de zorgcoördinator via het mailadres zorgvraag@gomarus.nl wordt deze zorgvraag geanalyseerd en beoordeeld voor aanmelding bij het zorgloket. 
  • Door de mentor van een leerling wiens zorgvraag groter is dan wat een mentor kan begeleiden binnen de hem beschikbare tijd en mogelijkheden.
     

De aanmelding

  • Ouders van een nieuwe leerling die extra ondersteuning nodig heeft, kunnen via het mailadres zorgvraag@gomarus.nl hun zorgvraag kenbaar maken. Na contact met ouders beoordeelt de zorgcoördinator of een intakegesprek bij het zorgloket nodig is. In dat geval worden ouders en andere betrokkenen van de basisschool uitgenodigd. Binnen twee weken na het gesprek geeft het zorgloket aan welk zorgaanbod zij deze leerling kan bieden. Overschrijdt de zorgvraag het aanbod van de school, dan heeft de school vervolgens de zorgplicht om met de ouders en de basisschool een passend arrangement voor deze leerling te zoeken op een andere school dan de Gomarus. Om te zorgen voor een zorgvuldig traject met betrekking tot de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, willen we graag tussen oktober en eind januari de aanmeldingen van deze leerlingen binnen hebben. Toewijzing van een arrangement gebeurt tot 1 maart op grond van urgentie. Na deze datum vindt toewijzing plaats in volgorde van binnenkomst.
  • Heeft de mentor een zorgvraag over zijn leerling, dan kan hij de betreffende leerling via de zorgcoördinator aanmelden voor het zorgloket. Afhankelijk van de ernst van de zorgvraag en de beoordeling van de zorgcoördinator wordt de zorgvraag besproken in het IZO of ZAT.

Wat zijn de doelen?

  • Zorgvuldige afweging met welke ondersteuning de leerling het meest geholpen is.
  • De ondersteuningsvraag vanuit meerdere disciplines bespreken.
  • Zorgvuldige toekenning van de beschikbare plaatsen in de extra ondersteuning.
  • Leerlingen die extra ondersteuning ontvangen worden begeleid aan de hand van een meerjarig ontwikkelingsperspectief, dat door een gedragsdeskundige /ambulant begeleider en in overleg met ouders tot stand komt.

Voor wie is het?

Voor alle leerlingen met een ondersteuningsvraag die de basiszorg overstijgt.

Wie zijn de verantwoordelijken?

Het zorgloket bestaat uit een team schoolinterne deskundigen die met elkaar een advies of besluit uitbrengen. Voorzitter van het zorgloket is dhr. L.W. Both, coördinator van de leerlingenzorg.

Portefeuillehouder leerlingenzorg binnen de directie is dhr. A.W.A. ter Harmsel.