Taal- en rekenbeleid

De leerlingen die in het schooljaar 2013 – 2014 examen gaan doen moeten allemaal, dus ook de leerlingen die geen wiskunde hebben gekozen, een examen afleggen voor het vak rekenen. Zij moeten dan het vereiste niveau halen en het vak rekenen bepaalt mede of een leerling slaagt dan wel zakt. Om te toetsen of de leerlingen voldoende taalvaardig zijn, worden de examens Nederlands aangepast. In deze examens komt meer dan nu aandacht voor spelling, grammatica en stijl. Daarnaast krijgen de leerlingen die in 2013 examen doen voor het eerst te maken met een nieuwe verzwaring in de slaag-/zakregeling. Voor havo en vwo geldt dat er slechts één vijf (en niet lager) mag worden gehaald voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. In de toekomst zal daar het vak rekenen nog aan toegevoegd worden. Voor deze vakken is daarom extra tijd en aandacht op onze school.

Taal

Ook in het cursusjaar 2013 - 2014 zullen de leerlingen van klas 1 en 2 vmbo en havo/vwo getest worden op diverse vaardigheden. Leerlingen die tekortschieten op het gebied van taalvaardigheid zullen daarvoor bijles krijgen en/of advies krijgen voor de aanschaf van de thuisversie van het computerprogramma dat bij het vak Nederlands wordt gebruikt. Over de hele linie van de school hebben we de laatste jaren sterk ingezet op ‘taal’. Concreet betekent dit dat leerlingen meer uren ‘taal’ krijgen (Nederlands en Engels). Bovendien vinden we het belangrijk dat er binnen alle vakken op een ‘talige manier’ gewerkt wordt! Met name begrijpend lezen wordt steeds meer één van de speerpunten van het onderwijs op de Gomarus.

Rekenen

Het vak rekenen begint een echt vak te worden. Behalve in de eerste twee leerjaren is er nu ook aandacht voor rekenonderwijs in klas drie en vier. Uiteindelijk zal rekenen een belangrijk vak worden dat ook een forse rol gaat spelen in de slaag-/zakregeling.