Vertrouwenspersoon

Soms wil een leerling iemand in vertrouwen nemen over zaken als intimidatie of andere klachten waardoor hij/zij zich bedreigd voelt. Daarom zijn er drie interne vertrouwenspersonen en één externe vertrouwenspersoon aangesteld.

Welk soort klachten?

Het gaat hier om klachten die verband houden met seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld of ander ongewenst gedrag en de nadelige gevolgen daarvan. Het is niet de bedoeling dat de vertrouwenspersonen de taak van docenten, mentoren of leerlingbegeleiders overnemen. De vertrouwenspersonen zijn er alleen voor bovengenoemde klachten.

Hoe werkt het?

Als ouders/verzorgers, leerlingen of docenten een klacht hebben over gedrag of nalatigheid van personen die betrokken zijn bij de school, kunnen ze deze klacht mondeling, telefonisch of schriftelijk indienen. Klachten worden discreet behandeld. Onderling overleg tussen de vertrouwenspersonen is mogelijk. De vertrouwenspersonen hebben een preventieve taak (voorkomen is beter dan genezen) en een adviserende taak. Voor degene die een klacht indient, zijn de vertrouwenspersonen het aanspreekpunt. Zij verlenen ook nazorg en adviseren over eventueel verder te ondernemen stappen. Daarnaast bemiddelen ze, waar mogelijk, tussen de klager en de aangeklaagde met als doel om geschillen op te lossen. Zie hiervoor ook de klachtenregeling, die te raadplegen op deze website.

Vertrouwensinspecteur:

Voor het melden van klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, waarmee u niet bij de vertrouwenspersonen van de school terecht kunt of wilt, kunt u gebruikmaken van het Meldpunt vertrouwensinspecteurs. Dit meldpunt is bereikbaar via telefoonnummer 0900-1113111.

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

Intern:

Dhr. J. Benschop

Mw. M.H. de Heer-Rommers

Mw. J. Verheij

Extern:

Dhr. A. Geuze Sportlaan 1 4251 GC Werkendam tel. 0183 – 504756