Verklarende woordenlijst en afkortingen

Verklarende woordenlijst en afkortingen

 

 

AFKORTING

UITLEG

AB

Ambulante begeleiding

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

ALV

Algemene ledenvergadering

AMK

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

BAO

Basisonderwijs

BAPO

Bevordering arbeidsparticipatie ouderen

BBL

Beroepsbegeleidende leerweg

BHV

Bedrijfshulpverlening

BT-gesprek

Begeleidingsteamgesprek, teamleider en mentor bespreken de klas

bovenbouw

Leerlingen in klas 3 en hoger

CPE

Centraal praktisch examen

CSE

Centraal schriftelijk examen

CSPE

Centraal schriftelijk én praktisch examen

CvB

College van Bestuur

DOD

Digitaal Overdrachtsdossier

DORVO

Directieoverleg reformatorisch voortgezet onderwijs

ELO

Elektronische leeromgeving

Havo

Hoger algemeen voortgezet onderwijs

hbo

Hoger beroepsonderwijs 

Hp

Handelingsplan

Leerplein

Een vernieuwend onderwijsconcept met vakoverstijgende projecten

lgf

leerlinggebonden financiering

LOB

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding

LR

Leerlingenraad

mbo

Middelbaar beroepsonderwijs

MR

Medezeggenschapsraad

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

onderbouw

Leerlingen in klas 1 en 2

OOP

Onderwijsondersteunend personeel

OP

Onderwijsgevend personeel

PO

Primair onderwijs

ROC

Regionaal Opleidingscentrum

RvT

Raad van Toezicht

Shakespeare

Programma voor meerbegaafde leerlingen

Teamleider

Persoon die verantwoordelijk is voor een bepaald deel van het onderwijs binnen een locatie. Valt rechtstreeks onder de locatiedirecteur.

ZAT

ZorgAdviesTeam. Aan vergaderingen neemt, naast de zorgcoördinator en de vertrouwenspersonen van de locatie, een aantal externe deskundigen deel. Leerlingen met complexe of onduidelijke problematiek worden, na overleg met ouders, besproken.