Aanmelden nieuwe leerlingen

1. Aanmelden

LET OP: DE AANMELDPROCEDURE IS GEWIJZIGD!

Wilt u uw kind bij de Gomarus aanmelden? Van harte welkom! U kunt hier het aanmeldingsformulier invullen. Aanmelden gebeurt landelijk in de laatste week van maart. Alleen in deze week kunt u uw kind aanmelden.

Na invulling wordt het formulier door middel van een beveiligde verbinding naar onze school gestuurd. De overheid heeft besloten dat er een centrale aanmeldweek komt voor leerlingen die naar het VO gaan. We ontvangen uw digitale aanmelding graag in de week van D.V. 25 tot en met 31 maart 2024!

Voor leerlingen met een complexe zorgvraag is er een extra aanmeldweek eind januari. Voor meer informatie en de criteria, zie de website. Het aanmeldingsformulier en het eventueel ingevulde kennismakingsformulier worden door de leerlingenadministratie verwerkt. Indien digitaal aanmelden niet lukt, dan kunt u contact met de leerlingenadministratie opnemen (0183-610377). Hierna is de aanmelding officieel afgerond, tenzij u een uitnodiging van de Toelatingscommissie krijgt.

U dient wel een BSN-nummer van de aan te melden leerling bij de hand te houden.

Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dient u dit op het formulier aan te geven. Voor vragen rond extra ondersteuning of lwoo, zie punt 4.

Voor leerlingen die vanuit groep 7 de overstap willen maken naar het voortgezet onderwijs, zijn er speciale regels. De basisschool moet daarvoor contact opnemen met de Gomarus.

Voor administratieve vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de leerlingenadministratie. U kunt bellen naar 0183-610361 of mailen naar administratie@gomarus.nl. 

2. Advies / Heradvies in verband met de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs

Het advies dat de basisschool geeft aan uw kind, is leidend op onze school. De basisschool mag zowel een enkelvoudig advies als een meervoudig advies geven. Als school voor voortgezet onderwijs zullen we bij een meervoudig advies meestal kiezen voor plaatsing op het hoogste niveau, mits er een heterogene (gemengde) klas is. In een aantal gevallen behouden we ons het recht voor, als de gegevens van de basisschool daar aanleiding toe geven, om een kind op het laagste niveau te plaatsen.

3. Aanmelden voor een hoger leerjaar

Aanmelden voor een hoger leerjaar dan klas 1, kunt u ook doen via het bovenstaande formulier. Wilt u eerst meer informatie dan kan u mailen naar info@gomarus.nl of voor havo/vwo-4 naar ajkaan@gomarus.nl

 

Zit je nog niet op de Gomarus en kom je van een andere school naar havo-4 dan geldt:

 

Voor de overgang 4m-4h geldt:

  1. Als voorwaarde dat je een extra vak hebt gevolgd. Dus examen in 7 vakken (wettelijke eis).
  2. Juiste vakken bij het gekozen profiel.
  3. We verwachten dat je een meeloopdag op de Gomarus in havo-4 wil doen.
  4. We verwachten dat je meedoet aan de wi module na het examen.
  5. We hebben een intake gesprek.

 

Voor de overgang van 3h naar 4h:

  1. Als voorwaarde hanteren we de overgangsnorm met profielkeuze-adviezen van vakdocenten van de toeleverende school.
  2. We verwachten dat je meedoet met de profielkeuzedag.
  3. We hebben een intake gesprek.

4. Aanmelden van leerlingen met extra zorg

Voor leerlingen met een complexe ondersteuningsvraag is er een uitzondering op de centrale aanmeldweek eind maart. Als Gomarus willen we dat vorm geven door een extra aanmeldweek in januari. Dit is de week van 22 januari 2024, de week na de open dag.

Voor welke leerlingen is dit bedoeld?

-             als er sprake is van een ingewikkelde ondersteuningsvraag (denk aan leerlingen die mogelijk t-klasondersteuning nodig hebben of een ingewikkelde medische problematiek hebben)

-             leerlingen die niet of niet de hele week naar school kunnen komen

-             leerlingen die vanuit het Speciaal Basisonderwijs (SBO) komen

-             wanneer een leerling qua intelligentie of cito-scores op de grens zit tussen PrO of Basis

-             bij twijfel of de Gomarus passende ondersteuning kan bieden

 

Als zou blijken dat de Gomarus geen passende ondersteuning kan bieden, dan is er nog tijd om een andere school te zoeken.

 

Voor leerlingen met een lichte ondersteuningsvraag (s-klas; lwoo als zeker is dat leerling het Basis-niveau aankan) is een vroege aanmelding niet nodig, maar kan de week voor 1 april worden aangehouden.

 

U kunt uw kind aanmelden via bovenstaande link (onder kopje 1). Als de aanmelding binnen is, nemen wij vanuit de Gomarus contact op met de basisschool voor het aanleveren van het dossier. In verband met de AVG moet een kind eerst aangemeld zijn bij ons, voor we met de basisschool over hem of haar kunnen spreken. Mocht uw kind uiteindelijk toch niet naar de Gomarus gaan, dan worden de gegevens weer verwijderd.

 

Als ouders kunt u op het aanmeldformulier aangeven aan welke vorm van ondersteuning u denkt (t-klas, s-klas, lwoo, mpo). Op de website en op de open dag kunt u informatie krijgen over deze opties. We willen u aanmoedigen gebruik te maken van de open dag om te zien wat de Gomarus kan bieden! Ook kan de basisschool u hierin adviseren. Overigens blijft het zo dat we als Gomarus een eigen afweging maken over plaatsing in de zorgsegmenten. Ouders geven alleen aan in welke richting zij denken.

 

Op basis van het leerlingdossier en het aanmeldformulier beslist het zorgloket van de Gomarus over het zorgarrangement dat een leerling krijgt. Het zorgloket bestaat uit de teamleider leerlingenzorg, drie instroomcoördinatoren en de coaches van het betreffende zorgsegment. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal de Gomarus nog verzoeken om een intakegesprek. Het besluit van het zorgloket wordt gecommuniceerd naar ouders en basisschool. Dit hoort u binnen vier tot zes weken na de aanmeldweek. Ouders en basisschool hebben gelegenheid om daar nog op te reageren of over in gesprek te gaan.

 

Bij vragen over deze werkwijze of de ondersteuningsmogelijkheden kunt u mailen naar de volgende e-mailadressen. Zo nodig maken we dan een belafspraak.  

  • Voor Gorinchem: zorginstroomgorinchem@gomarus.nl (Annemarie Slingerland en Aline Hoogenboom) 
  • Voor Zaltbommel: zorginstroomzaltbommel@gomarus.nl (Maura Al-Dawood; tijdens haar zwangerschapsverlof zal er een vervanger zijn)     

Bekijk hieronder de Go For Us voor groep 8: