Grondslag en Missie

 

De Gomarus voor voortgezet onderwijs voor vmbo, havo en vwo is een reformatorische school. De grondslag van de school is in de statuten van de schoolvereniging als volgt verwoord: ’De vereniging is gegrond op het onveranderlijke Woord van God, naar de overzetting daarvan uit de oorspronkelijke talen, op last van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in 1618 en 1619, nader uitgedrukt in de Drie Formulieren van Enigheid, zoals die zijn vastgesteld door voornoemde Synode.’

Missie: Vol vertrouwen vormen en verbinden

Op de Gomarus scholengemeenschap geven wij onderwijs met als grondslag de Bijbel en de gereformeerde belijdenisgeschriften. Bij het uitzetten van beleid gaan we uit van deze grondslag. De missie van de Gomarus luidt: vol vertrouwen vormen en verbinden. We hanteren daarom drie kernwoorden in ons beleid: vertrouwen, vormen, verbinden.

Vertrouwen

Vertrouwen duidt in de eerste plaats op vertrouwen op God, onze Schepper. Hij zond uit liefde tot de mens Zijn Zoon naar deze wereld. Jezus Christus kwam om zondige mensen te redden. Binnen de school betekent dit dat we oog hebben voor het heil van leerlingen, collega’s en iedereen die bij de school betrokken is. We belijden dat elk mens bekering nodig heeft en dat die alleen verkregen kan worden door de genade van God, middels de verzoening door het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus en de toepassing daarvan door de Heilige Geest. Daarnaast duidt vertrouwen ook op onderling vertrouwen. We zorgen voor elkaar in allerlei opzichten. Vertrouwen geven, vertrouwen hebben en het vertrouwen van een ander niet beschamen - daar gaat de tweede tafel van de Tien Geboden over. Je naaste liefhebben als jezelf betekent dat je het goede zoekt voor de ander: een leerling, collega, leidinggevende of teamlid, maar ook je naaste buiten de school.

Vormen

Een school is een plaats waar geleerd wordt. Leren draait niet alleen om kennis van verschillende vakken en toepassingen. Het gaat ook om opvoeden en vormen, de ontwikkeling van kind tot jongvolwassene. In de middelbareschooltijd verandert er veel in het leven van leerlingen. Bevlogen docenten maken de scholieren met hun gedegen vakmanschap en kennis enthousiast voor een vak of beroep. Leerlingen worden nieuwsgierig en voelen zich gestimuleerd om verder te leren, zodat zij kunnen functioneren in de samenleving en hun talenten kunnen inzetten. Daarnaast heeft de school, samen met en in opdracht van de ouders, een nog belangrijker opdracht. Bij de doop hebben de ouders beloofd hun kind op te voeden en te onderwijzen in overeenstemming met het Woord van God. Dit is ook deels de taak en verantwoordelijkheid van de school, die is opgericht door christelijke ouders. In afhankelijkheid van God bereidt de Gomarus haar leerlingen voor op een verantwoordelijke plaats in gezin, kerk en maatschappij. Dat is goed burgerschap. De school is ook voor medewerkers een plek om te leren en gevormd te worden. Een diploma of bevoegdheid betekenen niet het einde van onderwijs en vorming. Dat gaat een leven lang door.

Verbinden

Elke leerling en elke medewerker is onderdeel van een gemeenschap. In een maatschappij die individualisme en persoonlijke rechten hoog in het vaandel heeft, staat het onderwijs van de Gomarus in het teken van gemeenschapszin en dienstbaarheid. Je naaste liefhebben als jezelf, zoals de samenvatting van de tweede tafel van de Tien Geboden luidt, begint in de directe omgeving: familieleden, vrienden, klasgenoten, collega’s, maar houdt daarbij niet op. Aandacht voor en hulp aan kwetsbaren in onze maatschappij en wereldwijd vallen ook onder dit gebod. Een veilige gemeenschap van werkelijke verbondenheid betekent dat er zowel fysieke, psychische als sociale veiligheid is voor iedereen op school. Veiligheid is een voorwaarde voor een goed leerklimaat. Leerlingen moeten zich binnen de school op hun gemak voelen, ook als ze extra zorg of een aangepast programma nodig hebben. Ook docenten en onderwijs-ondersteunend personeel moeten zich veilig weten binnen de school. Dat betekent dat het mogelijk moet zijn om vragen en problemen voor te leggen aan anderen, zodat we er gezamenlijk van kunnen leren en kunnen professionaliseren. De Gomarus die we voor ogen hebben, is een school van vertrouwen, vormen en verbinden. In de pedagogisch-didactische visie, die in het schooljaar 2022-2023 is geactualiseerd, is uitgewerkt wat deze kernwoorden concreet betekenen voor het onderwijs. De rode draad voor het beleid is dat leerlingen, ouders, personeel, directie, CvB, RvT en het Verenigingsbestuur worden geïnspireerd en elkaar inspireren vanuit de vaste waarden van Gods Woord. Inspiratie betekent dat je een doel voor ogen hebt en dat bezield nastreeft. Het houdt ook in dat je leeft vanuit vaste waarden, idealen hebt, het hart van de ander probeert te raken en dienstbaar wilt zijn. Er is een verticale en een horizontale lijn, kernachtig samenvat: God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. De Heere geve door Zijn genade dat dit steeds meer werkelijkheid mag worden op de Gomarus.