Privacy

Op de Gomarus Scholengemeenschap gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze school. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. 

Privacyreglement

Op onze school hebben we een privacyreglement (onderaan deze pagina bijgevoegd). Hierin staat beschreven hoe we op school omgaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de MR vastgesteld. In dit privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens.

Verwerkte gegevens

De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren docenten en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). In verband met de identiteit van onze school registreren wij tevens de kerkelijke achtergrond.

Administratiesysteem

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem SOMtoday. De vorderingen van de leerlingen worden eveneens vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem SOMtoday. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.

Digitale leermaterialen

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig, om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlingengegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.

Uw rechten

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie worden gecorrigeerd. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leraar/lerares van uw kind of met de betreffende teamleider.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de betreffende teamleider.

Cameratoezicht

Op de terreinen en binnen onze school hangen camera's ten behoeve van uw/jouw veiligheid en de beveiliging van schooleigendommen. Doel van deze camera's is:

  • de bescherming van de veiligheid en gezondheid van leerlingen, medewerkers en bezoekers
  • de beveiliging van toegang tot gebouwen en terreinen
  • de bewaking van zaken die zich in gebouwen of op terreinen van de school bevinden
  • het vastleggen van incidenten

Ons reglement cameratoezicht geeft een beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en procedures over het cameratoezicht, met het oog op integer gebruik van het camerasysteem en de bescherming van privacy van leerlingen, medewerkers en bezoekers.