Organisatie

 

De beleidsvrijheid en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheid van de bestuurders is de afgelopen jaren fors toegenomen. De overheid laat op een aantal gebieden steeds meer over aan de scholen. Op zich een goede ontwikkeling: de bestuurders kunnen beter bepalen wat voor de leerlingen en de school belangrijk is dan het ministerie in Den Haag. Wel wil de overheid garanties dat de onderwijsgelden verantwoord worden besteed en dat de kwaliteit van het onderwijs goed is. Zij vraagt dan ook het interne toezicht binnen de school te regelen. Kort samengevat bestaan bestuur en management van de school uit de geledingen: Een Vereniging met een Verenigingsbestuur (negen bestuursleden) met als voornaamste taak de bewaking van de identiteit en de contacten met de achterban. Het fiatteren van de benoeming van personeel en de toelating van leerlingen zijn belangrijke verantwoordelijkheden van het Verenigingsbestuur. Een aan de Vereniging gelieerde Stichting VO, waarin de school is ondergebracht, die qua identiteit statutair één op één verbonden is met de Vereniging, de tweede geleding. 

 

Binnen deze Stichting VO zijn, conform de eisen van de overheid, bestuur en toezicht als volgt geregeld: 

• De Raad van Toezicht (zeven leden) houdt toezicht op het bestuur van de school en doet hierover verslag aan de Vereniging. 

• Het College van Bestuur (eenhoofdig) is het bevoegd gezag van de school en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

• De directie van de school, bestaat uit twee directeuren die leiding geven aan het onderwijs en een directeur bedrijfsvoering voor de ondersteunende diensten. 

De school is opgedeeld in een aantal teams namelijk vmbo-bk, vmbo-t, onderbouw havo/vwo en bovenbouw havo/vwo. De onderwijskundige verantwoordelijkheid is ondergebracht bij een tweetal directeuren. Beiden zijn directeur onderwijs, met dien verstande dat een directeur verantwoordelijk is voor de teams en een directeur verantwoordelijk is voor de secties.

Binnen de school-soorten vormen een groep mentoren en andere docenten een team, deze worden aangestuurd door een teamleider. Een sectie is een onderwijskundige eenheid rond een vak. Deze wordt aangestuurd door een sectieleider.

Naast het organisatorische aspect is de menselijke maat belangrijk in dit concept: leerlingen weten welke docenten bij hun klas horen en personeelsleden weten zich verantwoordelijk voor een overzichtelijk deel van de school. 

 

 

 

ANBI

De ANBI-beschikking is op 1-1-2018 van kracht gegaan. Ons fiscaal nummer is 822704067. Hieronder vindt u de daarbij behorende documenten